مراقبت ناخن Nail care

رفع زردی ناخن Fix yellow nails

رفع زردی ناخن ژوتن

ترکیبات: عصاره گزنه و سرکه

نحوه اثر: مواد موثره موجود در عصاره گزنه به دلیل تحریک گردش خونموجب اصلاح و جلای رنگ ناخن

می گردد .

موارد مصرف: 

مغذی ناخن
رفع زردی ناخن
جلا دهنده ی ناخن
تقویت ناخن

مقدار و نحوه ی مصرف: حداقل روزی سه مرتبه بر روی ناخن هامالیده و تا زمان اصلاح رنگ ناخن مصرف را ادامه دهید .

موارد منع مصرف: در صورت بروز حساسیت مصرف این محصولقطع گردد . 

شرایط نگهداری: دور از دسترس کودکان نگهداری شود .در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای 25-15درجه سانتیگراد نگهداری شود .

منابع: قانون- حکیم ابو علی سینا .

توجه در ترکیب این دارو از سرکه طبیعی سیب استفاده شده و بویی که از محصول منتشر می شود ناشی از وجود سرکه هست و مشکلی در خصوص تولید و مواد تشکیل دهنده نمی باشد.

مصرف این دارو مانع انجام امور شرعی نمی شود.(بدون الکل)

 

Nails Yellowing Removal
 
 
Compounds :Nettle extract .
Mechanism of action :
Active ingredients of the  nettle extract , stimulate the circulation and improve the nail color and satin .
Indications :
Nails brightening
Improving nails color
Feeding nail
Dosage :
Apply the solution on the nails 3 times a day and continue treatment until healing
Contraindications :
In cases of allergy , interrupt the consumption of drug
Storage conditions:
Keep away from children. Keep the product in a dry& cool place and away from direct sun light and the 15-25 c temperature
Sources :
The Canon-Avicenna
                                                                   Удаление пожелтения ногтей

Соединения: экстракт крапивы.

 Механизм действия :

 Активные ингредиенты экстракта крапивы стимулируют кровообращение и улучшают цвет ногтей и сатина.

 Показания к применению:

 Сияние ногтей

Улучшение цвета ногтя.

Дозировка:

 Наносите раствор на ногти 3 раза в день и продолжайте лечение до заживления.

 Противопоказания:

 В случаях аллергии прервите прием препарата.

 Условия хранения:

 Держись подальше от детей.  Храните продукт в сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и температуры 15-25 градусов.

Источник:

 Канон-Авиценна

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا