مراقبت مو Hair care

تقویت مژه و ابرو Eyelash and eyebrow

تقویت مژه و ابرو

ترکیبات:عصاره گیاه مورد .

نحوه اثر: مواد موثره موجود در ترکیبات دارو موجب استحکام و تقویت مو ی مژه و ابرو شده و مانع از ریزش آن می گردد . همچنین به عنوان محرک رشد نیز عمل کرده و باعث سرعت رشد مو می گردد .

موارد مصرف: محرک رشد ، استحکام ریشه مژه و ابرو ، مغذی پیاز مو

مقدار و نحوه ی مصرف:
حداقل  یک بار در شبانه روز و برای مژه ،با چشمان کاملا بسته استفاده گردد .
دقت شود در هنگام استفاده ، دارو وارد چشم نشود .
درصورت ورود به چشم ابتدا با آب فراوان شستشو داده و در صورت تحریک چشم به 
پزشک مراجعه شود .
دوره مصرف را تا اتمام دارو ادامه دهید .  مصرف مداوم عوارضی ندارد .

موارد منع مصرف: در صورت بروز حساسیت مصرف این محصول قطعگردد .

شرایط نگهداری: دور از دسترس کودکان نگهداری شود. درجای خشک وخنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید دردمای 25-15درجه سانتیگراد نگهداری شود .

منابع:قانون- حکیم ابو علی سینا .

مصرف این دارو مانع انجام امور شرعی نمی شود. (بدون الکل) 

Eyebrow and eyelash Enhancement
Compounds : Mirtle extract
Mechanism of action :
Effective ingredients of the extract reinforce and strengthen eyebrow and eyelash’s hair root and prevent eyebrow and eyelash’s hair loss and also stimulate and accelerate eyebrow and eyelash growth
Indications :
Growth stimulant, strengthening and nourishing eyebrow and eyelash’s hair root
Dosage & application :
 Apply the product at least once a day
 Be careful about not entering the solution in to the eyes.
 Wash the eyes with abundant water if the solution enters in to the eyes and visit the doctor in the case of stimulation
 Continue treatment until finishing the drug. Continuous consumption does not produce side effects
Contraindications :
In cases of allergy, interrupt the consumption of the product
Storage conditions :
Keep away from the children
Keep the product in a dry and cool place, at 15-25 c and away
from direct  sun light
References :
The Canon- Avicenna

                                                               Наращивание бровей и ресниц

Соединения: экстракт мирта

 Механизм действия:

 Эффективные ингредиенты экстракта укрепляют и укрепляют корни волос бровей и ресниц, предотвращают выпадение бровей и ресниц, а также стимулируют и ускоряют рост бровей и ресниц.

Показания:

 Стимулятор роста, укрепление и питание корней бровей и ресниц.

 Дозировка и применение:

  • Примените продукт по крайней мере один раз в день
  • Будьте о сторожны, не допускайте попадания раствора в глаза.
  • Промойте глаза большим количеством воды, если раствор попал в глаза, и в случае стимуляции посетите врача.
  • Продолжайте лечение до окончания приема препарата. Непрерывное потребление не вызывает побочных эффектов.

Противопоказания:

 В случае аллергии прекратите употребление продукта.

 Условия хранения:

 Хранить вдали от детей

 Храните продукт в сухом и прохладном месте, при температуре 15-25 градусов и вдали от прямых солнечных лучей.

Источники:

 Канон – Авиценна

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا