مراقبت مو Hair care

تقویت مو مردان Strengthening the male hair

 تقویت مو آقایان

ترکیبات: عصاره  گیاه مورد.

نحوه اثر: مواد موثره موجود در ترکیبات دارو  موجب تقویت و استحکام پیاز مو شده و مانع از ریزش مو می گردد همچنین به عنوان محرک رشد نیز عمل کرده و باعث سرعت رشد مو و تقویت مو می گردد .

خرید تقویت کننده مو آقایان ژوتن

موارد مصرف: محرک رشد، استحکام ریشه مو ، مغذی پیاز مو .

مقدار و نحوه ی مصرف:

  • حداقل یک مرتبه در شبانه روز استفاده شود.
  • برای تاثیر بیشتر بهتر است در زمان مصرف ، پوست سر تمیز بوده تا جذب دارو به سرعت و کامل انجام گیرد.
  • از شستشوی سر بلافاصله بعد از مصرف خودداری کنید.
  • دوره مصرف را تا اتمام دارو ادامه دهید. مصرف مداوم عوارضی ندارد.

موارد منع مصرف: در صورت بروز حساسیت مصرف این محصول قطع گردد.

شرایط نگهداری: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای 25-15 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

منابع:قانون- حکیم ابو علی سینا

مصرف این دارو مانع انجام امور شرعی نمی شود. (بدون الکل)

Hair Enhancement

Compounds:  Mirtle extract

Mechanism of action:

Effective ingredients of the extract reinforce and strengthen hair root and prevent hair loss and also stimulate and accelerate hair growth

Indications:

Growth stimulant, hair root strengthening and nourishing

Dosage & applying:

  • Apply it once a day at least
  • Wash the scalp clean before application to ensure full  and fast absorption
  • Don’t wash the scalp immediately after applying
  • Continue treatment until finishing the drug . Continuous consumption does not produce side effects

Contraindications:

In cases of allergy, interrupt the consumption of the product

Storage conditions:

Keep away from the children
Keep the product in a dry and cool place, the 15-25 c temperature and away from direct sun light

References:

 The Canon- Avicenna

Улучшение волос Jootan

Соединения: экстракт мирта
Механизм действия:
Эффективные ингредиенты экстракта укрепляют и укрепляют корень волоса, предотвращают выпадение волос, а также стимулируют и ускоряют рост волос.
Показания:
Стимулятор роста, укрепление и укрепление корней волос.
Дозировка и применение:
·         Применяйте его хотя бы раз в день
·         Вымойте кожу головы перед применением, чтобы обеспечить полное и быстрое впитывание
·         Не мойте кожу головы сразу после нанесения
·         Продолжайте лечение до окончания приема препарата.  Непрерывное потребление не вызывает побочных эффектов
Противопоказания:
В случае аллергии прекратите употребление продукта.
Условия хранения:
Хранить вдали от детей
Храните продукт в сухом и прохладном месте, при температуре 15-25 градусов и вдали от прямых солнечных лучей.
Источники:
Канон – Авиценна

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا