ماساژ Massage

روغن ماساژ ژوتن سی Jootanci Herbal Massage Oil

روغن ماساژ

ترکیبات: حاوی روغن های صد در صد گیاهی نعنا و رزماری .

موارد مصرف: ضد اسپاسم، رفع خستگی، کوفتگی، گرفتگی عضلات و درد مفاصل .

نحوه ی مصرف: دارو را در محل مورد نظر ریخته و ماساژ دهید تا به صورت کامل جذب شود . می توانید برای رفع رایحه و عطر محصول بعد از ماساژ از هوله گرم و مرطوب استفاده کنید .

موارد منع مصرف: در جراحت های باز و سوختگی های تازه استفاده نشود .

شرایط نگهداری: دور از دسترس کودکان نگهداری شود . در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای 25- 15  درجه سانتیگراد نگهداری شود.

مصرف این دارو مانع انجام امور شرعی نمی شود.(بدون الکل)

 

Jootanci Herbal Massage Oil
Mechanism:
Mixture of rosemary and pepermint oil which contain active ingredients like cineole & menthol intensified therapeutic effects and occur anti spasmodic properties , relive muscle tension and stimulate circulation on related place .
Indications:
 Muscle ache , joint . sprain , bruise ,kink , general back pain , neck , shoulder , knee , sports injured and cramps .
Instruction and dosage:
Pour it on the related part of skin and massage up to absorbed completely .
You can use it 3 to 4 times in s day .
Storage condition:
Keep it out of reach of children . keep it in a dry place , keep it away from direct sun light and keep it in 15-25 C  .
Cases that you shouldn’t use: 
Don’t use it in the open skins and burning wounds. In case of allergy medication is discontinued . consulting doctor for using in pregnant period.

Jootanci травяное массажное масло
Механизм:
Смесь розмарина и масла мяты перечной, которые содержат активные ингредиенты, такие как цинеол и ментол, усиливают терапевтические эффекты и обладают противоспазматическими свойствами, восстанавливают мышечное напряжение и стимулируют кровообращение в соответствующем месте.
Показания к применению:
Мышечные боли в суставах.  растяжение связок, ушиб, перегиб, общая боль в спине, шее, плече, колене, спортивные травмы и судороги.
Инструкция и дозировка:
Вылейте его на соответствующую часть кожи и помассируйте до полного впитывания.
Вы можете использовать его от 3 до 4 раз в день.
Условия хранения:
Храните в недоступном для детей месте.  храните его в сухом месте, держите подальше от прямых солнечных лучей и храните при температуре 15-25 ° C.
Случаи, которые вы не должны использовать:
Не используйте его в открытых шкурах и горящих ранах.  В случае аллергии прием лекарств прекращают.  консультация врача для использования в период беременности.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا