متیتا Mateita

تقویت مژه و ابرو متیتا Eyebrow and eyelash Enhancement

تقویت مژه و ابرو متیتا

ترکیبات: حاوی سینئول، ژرانیل والرات و هگزیل بوتیرات

 نحوه اثر: مواد موثره موجود در ترکیبات دارو موجب استحکام و تقویت مو ی مژه و ابرو شده و مانع از ریزش آن می گرددهمچنین به عنوان محرک رشد نیز عمل کرده و باعث سرعت رشد مو می گردد .

موارد مصرف

محرک رشد

 استحکام ریشه مژه و ابرو

مغذی پیاز مو

مقدار و نحوه ی مصرف:

 • حداقل یک بار در شبانه روز و برای مژه ،با چشمان کاملا بسته استفاده گردد
 • دقت شود در هنگام استفاده ، دارو وارد چشم نشود .
 • درصورت ورود به چشم ابتدا با آب فراوان شستشو داده و در صورت تحریک چشم بهپزشک مراجعه شود
 • دوره مصرف را تا اتمام دارو ادامه دهید .
 • مصرف مداوم عوارضی ندارد .

موارد منع مصرفدر صورت بروز حساسیت مصرف این محصول قطع گردد .

شرایط نگهداریدور از دسترس کودکان نگهداری شود.در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای 25-15 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

 

Eyebrow and eyelash Enhancement

Compounds : Mirtle extract

Mechanism of action :

Effective ingredients of the extract reinforce and strengthen eyebrow and eyelash’s hair root and prevent eyebrow and eyelash’s hair loss and also stimulate and accelerate eyebrow and eyelash growth

Indications :

Growth stimulant, strengthening and nourishing eyebrow and eyelash’s hair root

Dosage & application :

 • Apply the product at least once a day
 • Be careful about not entering the solution in to the eyes.
 • Wash the eyes with abundant water if the solution enters in to the eyes and visit the doctor in the case of stimulation 
 • Continue treatment until finishing the drug.
 • Continuous consumption does not produce side effects 

Contraindications :

In cases of allergy, interrupt the consumption of the product

Storage conditions :

Keep away from the children

Keep the product in a dry and cool place, at 15-25 c and away from direct  sun light

 

Наращивание бровей и ресниц

 Соединения: экстракт мирта

 Механизм действия:

 Эффективные ингредиенты экстракта укрепляют и укрепляют корни волос бровей и ресниц, предотвращают выпадение бровей и ресниц, а также стимулируют и ускоряют рост бровей и ресниц.

Показания:

 Стимулятор роста, укрепление и питание корней бровей и ресниц.

 Дозировка и применение:

 • Примените продукт по крайней мере один раз в день
 • Будьте осторожны, не допускайте попадания раствора в глаза.
 • Промойте глаза большим количеством воды, если раствор попал в глаза, и в случае стимуляции посетите врача.
 • Продолжайте лечение до окончания приема препарата. Непрерывное потребление не вызывает побочных эффектов.

Противопоказания:

 В случае аллергии прекратите употребление продукта.

 Условия хранения:

 Хранить вдали от детей

 Храните продукт в сухом и прохладном месте, при температуре 15-25 градусов и вдали от прямых солнечных лучей.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا