ناخن از استخوان نرم آفریده شده است تا بخش زیر آن که با ناخن در تماس است از گزند دور باشد و خراش و ترک در آن روی ندهد وچون ناخن همواره در معرض ساییدگی و پوسیدگی است برای ترمیم خود همیشه رشد میکند. (قانون جلد 1)