نياز روزافزون جامعه به دارو و نيز اثرات جانبي مصرف داروهاي شيميايي ، توجه بشررا بار ديگر به منابع غني طبيعت جلب نموده است.آنچه كه درگذشته به عنوان روش های درمانی مورد استفاده قرار می گرفته و جزئي با ارزش در فرهنگ كشور ما بوده امروزه تبدیل به تخصصي درحال احیا شده است که به کمک داروسازان ، پزشکان و محققین طب ایرانی جهت جایگزین نمودن داروهای متداول شیمیایی مورد استفاده مجدد قرارگرفته است. شرکت دانش بنیان سبز دارو جهان (ژوتن دارو) در جهت ترویج و کاربردی نمودن طب سنتی تاسیس گردیده و با استفاده از منابع و کتب پزشکی دانشمندان به نام ایرانی همچون ابن سینا ، گرگانی (جرجانی)، رازی ... و به پشتوانه دانش محققین شرکت اقدام به تولید و ساخت داروهای گیاهی و فراورده های طب سنتی ایران با نام تجاری  ژوتن  نموده است. محصولات ما بر اساس تحقیقات جامع پزشکی و همکاری بهترین پزشکان ، متخصصان و دانشمندان طب سنتی ایران و بر طبق بالاترین سطح استانداردهای معتبر تولید و بسته بندیوزارت بهداشت ایران و اروپا فراوری و به ثبت رسیده است تا اثربخشی نمایان ، پایدار و سریع را به ارمغان آورد. کنترل کیفیت دارو ها نشان داده است که کلیه محصولات شرکت قابل رقابت با نمونه های خارجی و شیمیایی مشابه می باشند.

آنچه در نظر ما دارای ارزش است ، رسیدن به سلامت و زیبایی طبیعی است. 

 

The increasing need of people  to medicine and also the side effects of taking chemical medicine, have drawn the human’s attention to the rich sources of the nature once more Our Iranian old treatment methods which were very valuable in our culture , nowadays has been changed to the specific which is reviving by physicians, chemists, and researchers of Iran medicine in order to substitute for current chemical medicine Sabz Daru Jahan   company has been established for the purpose of applying traditional medicine and its propagation and this company takes an action to make herbal medicine and Iran traditional medicine products under the business name of  Jootan by using medical books and sources of Iranian famous scientists such as Avicenna , Jorjani , Razi……and also by reliance on the knowledgeable researchers of this company . Our products has been made and patented  based on the comprehensive medical researches , by the best physicians , specialists and scientists of the Iran traditional medicine and according to the highest level of production standard of Iran and Europe’s ministry of health to create a long-lasting , manifest and immediate effect .The control of medicine qualities has been shown that the entire products of  the Sabz Daru Jahan company  have the ability to compete with the foreign samples


It is important for us  to reach a natural beauty and health

 

 

 

<!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"